Mirë se vini në shërbimin tonë online për Vërtetimin Tatimor


Administrata Tatimore e Kosovës, të gjithë Personave Fizik ju ofron mundësinë e paisjes me vërtetim tatimor në mënyrë elektronike.
Shkarkimi i vërtetimit tatimor bëhet online, i cili nga ju do të shfrytëzohet, për:

 • Aplikim për vizë
 • Lirim nga shtetësia
 • Fitim i shtetësisë
 • Vazhdim i lejes së qëndrimit në Kosovë
 • Pushim të lehonisë
 • Tjera (shkruani arsyen për të cilën nevojitet vërtetimi i kërkuar).

Për mënyrën e përdorimit të këtij ueb aplikacioni, ju lutem referojuni udhëzimit për paisje me vërtetim tatimor (shkarko udhëzimin)


Vërtetimi Tatimor do të lëshohet varësisht nga gjendja e juaj në ATK dhë atë, me njërën nga arsyet:

 • Personi është i regjistruar në ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore të pashlyera apo obligime tjera tatimore

 • Personi është i regjistruar në ATK dhe ka borxhe tatimore apo obligime tjera tatimore të pa shlyera
  (Nëse ju keni dëshmi mbi pagesën e borxheve apo konsideroni se gjendja e juaj nuk është në rregull, atëherë vizitojeni Zyren Regjionale të cilës i përkitni. Aty do t’ju mundësohej pajisja me vërtetim tatimor me gjendjen reale)

 • ATK nuk ka shënime për personin
  (Nëse ju jeni të punësuar, por nuk keni shënime në sistemin e ATK-së, atëherë vizitojeni Zyren Regjionale të cilës i përkitni. Aty do t’ju mundësohej pajisja me vërtetim tatimor me gjendjen reale).